BIP RSS Home Mapa serwisu Kontakt

Aktualności

 
Ogłoszenie o naborze
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie ogłasza nabór
na stanowisko osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem  na terenie Gminy Dynów w wymiarze   4 0  godzin miesięcznie.
 
       Charakter umowy : umowa zlecenie
1.Wymagania niezbędne :
    - obywatelstwo polskie;
   - posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty ( co najmniej półrocznego stażu w jednej
z następujących jednostek :
a) szpitalu psychiatrycznym,
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z autyzmem,
d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno- wychowawczym,
e) zakładzie rehabilitacji,
f) innej jednostce niż wymienione w pkt  1 -5 świadczącej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub posiadanie dokumentów potwierdzających podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie rocznego stażu pracy w w/w jednostkach,
- certyfikat z zakresu prowadzenia treningów umiejętności społecznych,
-specjalizacja z zakresu oligofrenopedagogiki, doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
- spostrzegawczość, podzielność uwagi,
- odporność na stres.
 
 
Wymagane dokumenty :
- CV,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa
 umyślne.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie lub przesłać  pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na usługi specjalistyczne ” w terminie do 25 lipca 2018 roku. (decyduje data wpływu dokumentów do GOPS w Dynowie).
Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej wymienionej dacie nie będą rozpatrywane.
INFORMACJA
Od 1 sierpnia 2018  będą przyjmowane wnioski  na okres zasiłkowy 2018/2019
w godzinach od 7 00 do 13 00  :

 
  1) Od poniedziałku do czwartku:
   - świadczenia rodzinne
   - fundusz alimentacyjny
   - świadczenie wychowawcze
   - dobry start
     2) W piątki:
     - świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko
     - dobry start
      ( Dzień przeznaczony dla osób ubiegających się o świadczenia bez kryterium dochodowego )
POSZUKUJEMY   RODZIN    WSPIERAJĄCYCH !!!
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie poszukuje rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.
 
Rodziną wspierająca może zostać rodzina lub osoba, która :
  • ma stałe źródło utrzymania,
  • ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńcze wobec własnych dzieci,
  • brak uzależnień ( alkohol, narkotyki, hazard i inne), członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w :
  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych
Aby zostać rodziną wspierającą należy :
  • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w GOPS Dynów,
  • udzielić wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
  • uzyskać pozytywna opinię Kierownika GOPS,
  • podpisać umowę na postawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu niektórych wyłącznie uzasadnionych kosztów związanych z udzieleniem wsparcia ( zakup biletów do kina, artykułów szkolnych, wyjść  rekreacyjno – kulturowych etc.)
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dynowie – telefon       16/ 652 11 14 lub osobiście.
 
Szanowni Państwo,


informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.
W związku z prowadzonymi pracami organizacyjnymi związanymi z przekazaniem spraw
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, do dnia 15 stycznia 2018 r. nie będzie możliwości uzyskania informacji nt. przebiegu indywidualnych spraw.
W Wydziale Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie został utworzony Oddział Koordynacji Świadczeń:
- punkt informacyjny ww. Oddziału tel: 17-867-18-15
- adres e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl
Wszelkie zapytania dot. stanu realizacji indywidualnej sprawy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego strona winna kierować na ww. adres e-mailowy.
 
                                                                                              Z. up. Wójta
                                                                                  Kierownik GOPS w Dynowie
                                                                                         Dorota Polityńska                                  
 


 

strony:

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »

WYSZUKIWARKA

BIP

BIP
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.