BIP RSS Home Mapa serwisu Kontakt

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Do świadczeń rodzinnych zaliczamy:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

4) świadczenie rodzicielskie

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka . Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

• opiekunowi faktycznemu dziecka;

• osobie uczącej się.

Powyższy zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł.

 

Prawo do powyższego zasiłku przysługuje do ukończenia przez dziecko:

• 18 roku życia;

• nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

• 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 

• 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

• 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

• 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Obecnie można ubiega się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

 

• urodzenia dziecka (dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł) jeżeli pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (dodatek przysługuje osobie, która bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres sześciu miesięcy, dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności);

• samotnego wychowywania dziecka (dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego do drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci);

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ( dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 90,00 zł miesięcznie)

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości: 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia);

• rozpoczęcia roku szkolnego (dodatek przysługuje na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko);

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( dodatek przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej a także szkoły podstawowej lub gimnazjalnej w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w wysokości 105,00 zł miesięcznie lub w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej w wysokości 63,00 zł miesięcznie);

 

Zasiłek nie przysługuje jeżeli:

• dziecko lub osoba ucząca się:

-  pozostaje w związku małżeńskim,

- zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

-  jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko (dotyczy pełnoletnich dzieci)

• osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica,  chyba, że:      -rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

- ojciec jest nieznany,

- powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.

• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Wykaz wymaganych dokumentów do wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016. Od 1 stycznia 2016 roku

 

1. W przypadku zameldowania wnioskodawcy lub współmałżonka na terenie innej gminy zaświadczenie z MOPS/GOPS o nieubieganiu się o zasiłek rodzinny na dziecko/i w okresie zasiłkowym 2015/2016 i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w przypadku nowo urodzonego dziecka;

2. W przypadku utraty dochodu w 2014r. lub 2015r. świadectwo pracy;

3. Dokument potwierdzający ilość miesięcy przez, które osiągany był dochód;

4. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy czyli po 2014r. zaświadczenie od
o pracodawcy dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty i umowa o pracę.

5. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2014 roku;

6. Zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego w 2014 roku;

7. Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2014 roku;

8. Odcinki potwierdzające wysokość alimentów za 2014 rok lub zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2014 rok

9. Zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości oraz dokument potwierdzający, że dziecko jest tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie;

7. Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji i o zasądzeniu alimentów;

8. Zaświadczenie od pracodawcy o terminie udzielonego urlopu wychowawczego, wcześniejszym okresie zatrudnienia (umowa o pracę);

9. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Świadczenia opiekuńcze

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających zkonieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku;

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia;

• osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie posiada uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego).

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

• osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

• jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,;

• dowód wnioskodawcy,

• akt urodzenia dziecka ( przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka )

• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego ( przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby będącej pod opieka prawną • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Stosownie do art. 16a ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.114) który mówi: "Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji." Zgodnie z art. 16a ust. 2 wyż. cyt. ustawy, który stanowi, iż specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 (tj. 664,00 zł).

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Zasiłek  przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień . Należną kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1)   osoba sprawująca opiekę:

-  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

-  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2)   osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3)   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W przypadku, gdy o świadczenia ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub przez wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:” jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Wykaz wymaganych dokumentów do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy  2015/2016:

 1. Dowód osobisty wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki
 2. Dokument potwierdzający ilość miesięcy przez, które osiągany był dochód;
 3. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy czyli po 2015r. zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty i umowa o pracę.
 4. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2014 roku;
 5. Zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego w 2014 roku;
 6. Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2014 roku;
 7. Odcinki potwierdzające wysokość alimentów za 2014 rok lub zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2014r.

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od dochodu i przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje w okresie:

 • od dnia 1 stycznia 2016 r. - w wysokości 1 300,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 •  matce lub ojcu;
 • Opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • Osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 •  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póź. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba wymaga opieki:
  1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka lub w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
   z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i  korzysta w niej
   z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
 2. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 3. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
  o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

W przypadku, gdy o świadczenia ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub przez wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:” jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga, w wysokości 1000,00zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje:

- matce lub ojcu dziecka,

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży. Aby uzyskać prawo do tego świadczenia należy przedstawić zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży. Zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 

Wykaz wymaganych dokumentów do ubiegania się o  jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

1. W przypadku zameldowania wnioskodawcy lub współmałżonka na terenie innej gminy zaświadczenie z MOPS/GOPS o nieubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia siędziecka;

2. W przypadku utraty dochodu w 2014r. lub 2015r.  świadectwo pracy;

3. Dokument potwierdzający ilość miesięcy przez, które osiągany był dochód;

4. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy czyli po 2014r. zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty i umowa o pracę.

d) Zaświadczenie lub nakaz płatniczy właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2013 roku;

e) Zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego w 2013 roku;

f) Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2013 roku;

g) Odcinki potwierdzające wysokość alimentów za 2013 rok lub zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2013 rok

5. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia,
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia,
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
 • porodu – w przypadku rodziców,
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego oraz rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zawodowej,
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby przysposabiającej.
Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1 000,00 zł miesięcznie.
W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, (o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i  1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych o czas, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński (art. 73 ust. 3 tej ustawy), świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest na podstawie wniosku złożonego w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie przysługiwania świadczenia (patrz punkt: „W jakim okresie przysługuje świadczenie rodzicielskie?”), prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
 • co najmniej jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców i osoby, która przysposobiła dziecko,
 • jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka oraz rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WYSZUKIWARKA

BIP

BIP
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.