BIP RSS Home Mapa serwisu Kontakt
Jesteś tutaj:
/

O nas

O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie  powołany  został Uchwałą Nr II/10/92 Rady Gminy Dynów z dnia 31 stycznia 1992 roku 
w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Dynowie.

 

Pomoc  społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom  i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
Pomocy społecznej udziela się rodzinom w szczególności z powodu :
•    ubóstwa
•    sieroctwa
•    bezdomności
•    bezrobocia
•    niepełnosprawności
•    długotrwałej i ciężkiej choroby
•    przemocy w rodzinie
•    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
•    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
•    bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
•    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
•    alkoholizmu i narkomanii
•    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
•    klęski żywiołowej i ekologicznej
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej :
•    osoba samotnie gospodarująca    -      776,00 zł
•    osoba w rodzinie                         -     600,00 zł
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje :
1.    osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2.    cudzoziemcom mającym miejsce i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 

Świadczeń z pomocy społecznej udziela się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza  się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej
w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza  pracownik socjalny w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o potrzebie przyznania świadczenia.
W sprawach pilnych wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Udzielenie świadczeń w postaci  interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego  nie wymaga decyzji administracyjnej.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów :

•    dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
•    skrócony odpis aktu urodzenia lub książeczki zdrowia dziecka ( do wglądu );
•    dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej ;  
•    decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej
•    orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 roku, orzeczenia lekarza orzecznika
o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
•    orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności ;
•    zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającej informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe ;
•    zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia ,umowy
o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych i usług rolniczych) zawierającego informacje o potraconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe ;
•    zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych;
•    dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej.
•    Zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
•    zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej.
•    decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, studium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy ;
•    decyzji  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
•    zaświadczenie albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
•    dowodu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolnicza działalność gospodarczą;
•    zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ;
•    decyzji organów przyznających świadczenie pieniężne;
•    oświadczenia o stanie majątkowym.

WYSZUKIWARKA

BIP

BIP
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.